اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های اجرا شده شده و در حال اجرا توسط اترک انرژی در زمینه اتوماسيون پستهاي توزيع ( شامل رله هاي حفاظتي ،سيستم مخابراتي و نرم افزار مرکز کنترل ):

 

  • تهيه تجهيزات و اجرای سيستم اتوماسيون 21  پست توزيع نيروی برق آذربايجان غربی
  • تهيه تجهيزات و اجرای سيستم اتوماسيون در30 پست توزيع نيروی برق تهران بزرگ