اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های اجرا شده شده و در حال اجرا توسط اترک انرژی در زمینه سيستم مخابراتي بي سيم (شامل مودمهاي Free wave  ،آنتن و نرم افزار):

 

  • تامين تجهيزات واجرای سيستم مخابراتی بی سيم درنيروگاه بادی منجيل
  • تامين تجهيزات واجرای سيستم مخابراتی بی سيم در مرکز ديسپاچينگ آبشار اصفهان
  • تامين تجهيزات واجرای سيستم مخابراتی بی سيم در 30 پست توزيع تهران بزرگ