اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

فعالیت ها

فعالیت ها

​صنعت برق (توليد ، انتقال ،توزيع)

شرکتهای برق منطقه ی و توزيع مهمترين و اصلي ترين مشتريان شرکت اترک انرژي می باشند از جمله مهمترين خواسته ها و نيازهای شرکت های مذکور بهره مندی و استفاده از يک سيستم با پايداری، ضريب اطمينان و عملکرد بالا می باشد. با توجه به اين امر اين شرکت راه حل هايی که موجب افزايش پايداری و ضريب اطمينان شبکه برق می گردد ارائه می نمايد که قالب اين راه حلها با بهره برداری آسان همراه با کاهش چشمگير هزينه ها توام می باشد.

از جمله مزايای رقابتی اين شرکت درک دقيق خواسته ها و نيازهای مشتريان، اجرای دقيق اين خواسته ها با استفاده از محصولات و خدمات با کيفيت بالا و در نهايت ارائه آموزش کامل به مشتريان می باشد که اين امر موجبات رضايتمندی و وفاداری مشتريان را فراهم نموده است.

از جمله فعاليتها و خدمات قابل ارائه دراين بخش عبارت است از:

  • حفاظت و کنترل
  • اسکادا و اتوماسيون
  • مطالعات سيستم های برق و قدرت، تحليل و ارائه مشاوره
  • مانيتورينگ
  • شبکه های مخابراتی

 

کارخانجات صنعتی و صنايع سنگين

از جمله بازارهای هدف مهم شرکت اترک انرژی صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، مس ، سيمان و صنايع سنگين می باشند که با استفاده از دانش فنی گسترده و عميق اين شرکت در زمينه سيستم و شبکه های برق و قدرت نسبت به ارائه خدمات به اين گونه شرکتها اقدام می نمايد. راه حل های ارائه شده از سوی اين شرکت در نهايت موجب کاهش چشمگير هزينه های جاری از طريق پايين آوردن هزينه های تعمير و نگهداری، کاهش تعداد خاموشی ها و افزايش ضريب اطمينان شبکه می گردد که تمامی اين موارد در نهايت موجبات بالا رفتن بهره وری و کارايی سيستم ، افزايش فروش و حاشيه سود را فراهم می نمايد. مجموع هزينه های انجام شده جهت پياده سازی سيستم های پيشنهادی اين شرکت جهت اتوماسيون و حفاظت و کنترل با جلوگيری از بروز حتی يک خاموشی کوتاه و چند دقيقه ای به کارفرما باز می گردد و اين قبيل هزينه ها در مقابل هزينه خوابيدن خط توليد بسيار ناچيز و اندک می باشد.

از جمله فعاليتها و خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارت است از:

  • کيفيت توان، تحليل نتايج و ارائه راه حل های جهت بهينه سازی
  • حفاظت و کنترل
  • مديريت انرژی
  • شبکه های مخابراتی بی سيم