اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های اجرا شده شده و در حال اجرا توسط اترک انرژی صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و صنايع سنگين:

 

 • تامين تجهيزات و اجراي سيستم مانيتورينگ در پالايش نفت اراک
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش نفت اصفهان
 •  تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش نفت تهران
 •  تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش گاز ولی عصر
 •  تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در مجتمع مس سونگون
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايشگاه کنگان
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش نفت تبريز
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پالايش گاز فجر جم
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پتروشيمی اراک
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در پتروشيمی جم
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در سيمان صوفيان
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در سيمان فارس
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در مجتمع مس سرچشمه
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در مجتمع مس خاتون آباد
 • تامين تجهيزات واجرای سيستم مانيتورينگ در تراکتور سازی تبريز
 • تامين تجهيزات واجراي سيستم مانيتورينگ در نيروگاه بادی منجيل